A Robusztus Bayes lineáris regresszió

A lineáris regresszió a mindennapi elemzések egyik legegyszerűbb és leggyakrabban alkalmazott eljárása. Ennek egyik érdekes változata a mai poszt tárgya.


Munkahelyi problémaként merült fel néhány napja, amit az egyik mobil szolgáltató szeretett volna megtudni: melyek azok az LTE (4G) átjátszótornyok, amelyeknek Downlink (DL) Througput-ja lassan deklarálódik. Adtak néhány ezer idősort. Nézzünk egy példát, nevezzük cella A-nak:

A feladat csak annyi volt, hogy megtaláljuk azokat az átjátszó tornyokat, amelyeknek a DL Throughput-ja a megfigyelt 10 napban trendszerűen csökkent. Ez egy egyszerű lineáris regresszió probléma. De van két kivitelezési probléma: egyrészt a zaj nem feltétlenül normál eloszlású: ahogy azt a fenti ábra is rögzíti, időről-időre nagy szélsőségek is megfigyelhetők. Másrészt a rendelkezésünkre álló idősor viszonylag rövid.

Nézzük ezeket a problémákat külön-külön!

Probléma 1: nem normál eloszlású zaj

Ugye, az egyszerű lineáris regresszió során a következő formulát használjuk:

(1)   y = \alpha + \beta x + \epsilon

Ahol:

 • \alpha — az y tengelymetszés
 • \beta — a meredekség
 • \epsilon — a zaj

Az általánosan bevett gyakorlat ilyen esetben a zajról feltételezni, hogy olyan normál eloszlású, aminek az átlaga 0. Ilyenkor a zajnak csak egyetlen paramétere ismeretlen: a szórása. Vagyis a fenti képlet felírható így is:

(2)   y = N(\alpha + \beta x, \sigma)

Ahol:

 • N — a normál eloszlás jele
 • \sigma — a zaj szórása

A fenti esetben azonban élünk a gyanúval, hogy a zaj nem Gaussian. Ilyenkor valami robusztusabb megoldáshoz kell folyamodnunk. Az egyik javasolt megoldás lehet a Student t-eloszlás használata. Ugye, ha a szabadsági fok végtelen, akkor a Student t és a normál eloszlás megegyezik, viszont ahogy csökken a szabadsági fok, úgy növekszik a Student t farokterülete a normál eloszláshoz viszonyítva. Ez a tulajdonság értelemszerűen egy fajta robusztusságot biztosít számunkra a kiugró értékekkel szemben. Az általános t-eloszlásnak három paramétere van: az átlag, az arányositó1, és szabadsági fok. A szabadsági fok segítségével lényegében szabályozhatjuk a normál eloszlástól való eltérés mértékét. Tehát ekkor az (1) képlet a következő módon írható fel:

(3)   y = T(\alpha + \beta x, \sigma, \nu)

Ahol:

 • T — a Student t-eloszlás jele
 • \nu — a szabadsági fok
 • \sigma — az arányossági tényező

Probléma 2: rövid idősor

Az, hogy lineáris trendet tudunk egy idősorra illeszteni, nem feltétlenül jelent trendszerűséget. Előfordulhat, hogy a zaj olyan szerencsétlen sorrendben szennyezi az adatsorunkat, hogy noha úgy tűnik, mintha lenne, de igazából nincs. Ugye, minél hosszabb a megfigyelésünk időtartama, annál kevésbé áll fent ennek a tévedésnek az esélye. Az ilyen problémák kiküszöbölésére szoktuk használni a Bayesian analízist. A lényegi különbség a frekvencialista megközelítéssel szemben, hogy itt nemcsak a legvalószínűbb lineáris kapcsolatot kapjuk meg eredményként, hanem az összes lehetséges megoldás-valószínűséget is.

Megvalósítás

Gondolom, a fentiek után nem meglepő a két probléma megoldásának ötvözete: így jutottam el a címben említett robusztus (probléma 1) Bayes (probléma 2) lineáris regresszióihoz.

A konkrét Python-megvalósítás, amit lentebb bemutatok, a STAN-on alapul. A STAN egy olyan C++-ban írt programozási nyelv, amit kifejezetten Bayes statisztikához dolgoztak ki. Két dolog miatt szeretjük: egyrészt gyors, másrészt több magasabb szintű nyelvhez is van interfésze. Vagyis egyaránt tudjuk használni R-ből, Python-ból, vagy MATLAB-ból. Ne is húzzuk tovább az időt, nézzük a STAN kódot2:

data {
  int<lower=1> N;  // number of observations
  int<lower=0> M;  // number of values for credible interval estimation
  int<lower=0> P;  // number of values to predict
  vector[N] x;    // input data for the explanatory (independent) variable
  vector[N] y;    // input data for the response (dependent) variable
  vector[M] x_cred; // x-values for credible interval estimation (should cover range of x)
  vector[P] x_pred; // x-values for prediction
}

parameters {
  real alpha;      // intercept
  real beta;      // coefficient
  real<lower=0> sigma; // scale of the t-distribution
  real<lower=1> nu;   // degrees of freedom of the t-distribution
}

transformed parameters {
  vector[N] mu = alpha + beta * x;      // mean response
  vector[M] mu_cred = alpha + beta * x_cred; // mean response for credible int. estimation
  vector[P] mu_pred = alpha + beta * x_pred; // mean response for prediction
}

model {
  // Likelihood
  // Student's t-distribution instead of normal for robustness
  y ~ student_t(nu, mu, sigma);
  
  // Uninformative priors on all parameters
  alpha ~ normal(0, 1000);
  beta ~ normal(0, 1000);
  sigma ~ normal(0, 1000);
  nu ~ gamma(2, 0.1);
}

generated quantities {
  // Sample from the t-distribution at the values to predict (for prediction)
  real y_pred[P];
  for (p in 1:P) {
    y_pred[p] = student_t_rng(nu, mu_pred[p], sigma);
  }
}

Itt nem szeretnék nagyon belemenni a kód elemzésébe, szóval annak csak két részét nézzük meg: a data-t, és a modell-t. A data a bementi adatokat jelenti. Lényegében ezeket definiáljuk a lenti Python kódban. A második rész a megfigyelt 10 napban „meglepő módon” maga a Bayes modell. Az első sorában lényegében definiáljuk, hogy a (3)-nak megfelelően Student t-eloszlást fog követni a modell, míg lentebb beállítjuk a Bayes priorokat.

Most lássuk, hogy hívjuk meg ezt Pythonból:

# bemeneti adatok
print(celldata.head())
"""
  cell      datetime    dl_throughput
0 A   2019-05-14 00:00:00    2.178312
1 A   2019-05-14 00:15:00    9.239398
2 A   2019-05-14 00:30:00    7.526668
3 A   2019-05-14 00:45:00    3.167329
4 A   2019-05-14 01:00:00    1.692141

"""


# dátum átalakitása egész számmá
import datetime
celldata["datetime"] = [ d.replace(tzinfo=datetime.timezone.utc).timestamp() for d in celldata["datetime" ] ]
# make smaller the datetime index for better calculation
celldata["datetime"] = [ (d-min(celldata["datetime" ]))/3600 for d in celldata["datetime" ] ]


import pystan
# beolvassuk a .stan fileban definialt STAN modelt
sm = pystan.StanModel(file='linear_regression.stan')

# illesztjuk az adatokat
dat = {'N': len(celldata["dl_throughput"]), 
    'M': 0, 
    'P': 0,
    'y': celldata["dl_throughput"].values, 
    'x': celldata["dateime"].values,
    'x_cred': [],
    'x_pred': []
   }
fit = sm.sampling(data=dat, warmup=500, iter=1000, chains=4)

# Bayesian eredmény ábrázolása
fit.plot()
plt.show()

Aminek az eredménye:

A fenti ábrából a bal oldali3 oszlop érdekesebb. Ez lényegében azt mutatja, hogy az egyes paraméter-értékeknek mekkora a valószínűsége. Amint az látható, a fenti cellában a béta -0,0002 és +0,00005 között helyezkedik el. Vagyis van arra esély, hogy egyáltalán nincs DL Throughput degradáció. Konkrétan:

print("0-nál nagyobb béta valoszínüsége: ", 100*len([ x for x in fit['beta'] if x >= 0 ])/len(fit['beta']) , '%')
# 0-nál nagyobb béta valoszínüsége: 4.2 %

És ez fontos.

Ez az a plusz információ, ami a Bayes-megközelítésből származik.

Most vegyünk néhány véletlenszerű mintát ebből a tartományból, és ábrázoljuk őket:

# Idősor ábrázolása
import random
import copy
n = 400
betas = copy.copy(fit['beta']).tolist()
alphas = copy.copy(fit['alpha']).tolist()

random_beta = random.sample(betas, n)
random_alpha = random.sample(alphas, n)
plt.plot(celldata["datetime"], celldata["dl_throughput"], color="C0", label="megfigyelés")
# véletlenszerű minta 
for i in range(n):
  xs = [ random_alpha[i]+(random_beta[i] * x) for x in celldata["datetime"] ]
  plt.plot(celldata["datetime"], xs, color="red", alpha=0.01)
# a MAP becslés
stan_mle = sm.optimizing(dat, init="0")
xs = [ stan_mle['alpha']+stan_mle['beta'] * x for x in celldata["datetime"] ]
plt.plot(celldata["datetime"], xs, color="yellow", label="legjobb lineáris regressziós model")

plt.title("DL Throughput a A mobil átjátszó tornyon")
plt.xlabel("időpont")
plt.ylabel("dl_throughput")
plt.legend()
plt.show()

Az eredmény megfelel az elvárásainknak, most már csak ellenőriznünk kell az eredményt.

Nézzük a zaj vajon normál eloszlású-e?

A vizuális megerősítés kedvért kezdjünk egy Q-Q ábrával.

celldata['trend'] = [ stan_mle['alpha'] + stan_mle['beta'] * x for x in range(len(celldata["dl_throughput"]))]
celldata['residual'] = celldata["dl_throughput"]-celldata['trend']

stats.probplot(celldata['residual']/np.sqrt(np.var(celldata['residual'])), dist="norm", plot=plt)
plt.show()

Ez nem igazán biztató. Ilyen ábra tipikusan olyan eloszlásokra jellemző, amelyeknek faroktartománya vastagabb, mint a normál eloszlásé. Nem mondjuk, hogy szerencsére, de azért számítottunk erre. Ha számszerűsíteni akarjuk a valószínűséget, hogy a zaj Gaussian eloszlásból származik, készíthetünk egy Kolmogorov–Smirnov, vagy egy Kolmogorov-Lilliefors tesztet.

import scipy.stats as stats
stat, pvalue = stats.kstest(celldata['residual']/np.sqrt(np.var(celldata['residual'])),'norm')

Ami nekem a p értékre 1.130156154616202e-05-et eredményezett. Vagyis nyugodtan elutasíthatjuk a feltételezést, hogy a zaj normál eloszlásból származik.

Nézzük, hogy a Bayes modell által becsült Student t-eloszlás jobb-e.

sigma = stan_mle['sigma']
nu =stan_mle['nu']

binamount = 250
step = (max(celldata['residual'])-min(celldata['residual']))/binamount
bins = [ min(celldata['residual'])+s*step for s in range(binamount+2) ]

from math import gamma
def generalizedStudendT_Pdf(x, nu,mu,sigma):
  return (gamma((nu+1)/2)/(gamma(nu/2)*np.sqrt(np.pi*nu)*sigma))*( 1+(1/nu)*((x-mu)/sigma)**2)**(-((nu+1)/2))
zaj_pdf = generalizedStudendT_Pdf(np.array(bins), nu, 0, sigma)

def generalizedStudendT_Sample(n, nu,mu,sigma):
  from scipy.stats import t
  r = t.rvs(nu, size=n)
  return mu+sigma*r
zaj_sample = generalizedStudendT_Sample(len(celldata['residual']), nu, 0, sigma)


# Ábra
plt.clf()
# data
plt.hist(celldata['residual'], alpha=0.5, label="megfigyelés", density=True)
#plt.hist(zaj_sample, bins=bins, alpha=0.5, label="zajmodel", density=True)
# student T
plt.title("Megfigyelés vs Student t vs Normál eloszlás")
plt.plot(bins, zaj_pdf, alpha=0.5, label="Student t")
# standard normál pdf sűrűségfüggvénye 
normalpdf = stats.norm.pdf(bins, 0, np.sqrt(np.var(celldata['residual'])))
plt.plot(bins, normalpdf, label="Normal")
plt.xlabel("zaj")
plt.ylabel("valószínűség")
plt.legend()
plt.show()

Ránézésre a Student t egyértelműen jobban illeszkedik. Nézzük, hogyan változott meg a Q-Q ábra:

import matplotlib.lines as mlines
plt.clf()
plt.scatter(sorted(celldata['residual']), sorted(zaj_sample))
plt.title("Q-Q ábra")
plt.ylabel("Model")
plt.xlabel("Megfigyelés")
x = np.linspace(min(celldata['residual']),max(celldata['residual']))
plt.plot(x,x, color="red")
plt.show()

Ez is jobbnak látszik. És megnyugtató, hogy a Kolmogorov–Smirnov eredménye is jobb:

stat, pvalue = stats.kstest(celldata['residual'],'t', args = (nu, 0, sigma))

Konkrétan a p-érték: 0.7783742596474882 lett. Vagyis elégetetten nyugtázhatjuk, hogy a zajt sikerült modelleznünk a Student t-eloszlással.


Lábjegyzet

 1. Angolul: scaling. Kissé megtévesztő, hogy a normál eloszlás szórásához hasonlóan \sigma a jele, de a kettő nem ugyanaz.
 2. A kód eredeti forrása lsd. itt.
 3. A jobb oldal annyiban érdekes, hogy amíg véletlenszerű zajnak néz ki, addig örülünk.

Irodalom

 1. Adrian Baez-Ortega: Robust Bayesian linear regression with Stan in R
 2. A. Solomon Kurz: Robust Linear Regression with Student’s t-Distribution
 3. Cliburn Chan, Janice McCarthy: Computational Statistics in Python
Hírdetés

A Robusztus Bayes lineáris regresszió” bejegyzéshez egy hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s